سازمان دامپزشکی کشور

چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور:

 1. پیشرو در کنترل و ریشه کنی بیماری های استراتژیک دامی در منطقه
 2. توانمند در نظام سلامت کشور با کنترل و ریشه کنی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و نظام مراقبت ایمنی تولیدات دامی و آبزی پروری
 3. پویایی نظام مراقبت بیماری های واگیردار آندمیک، اگزوتیک، نوپدید، بازپدید و مخاطرات و تهدیدات بیوتروریسم
 4. رقابت پذیری خدمات دامپزشکی با تکیه بر استاندارد های جهانی و به کمک دانش و فناوری های نوین و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی
 5. دسترسی عادلانه اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق عشایری و محروم به خدمات دامپزشکی
 6. تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهانی دامپزشکی

اهداف سازمان دامپزشکی کشور:

 1. تأمین بهداشت، سلامت و فراهم کردن رفاه دام ، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی.
 2. تأمین و تضمین بهداشت و سلامت فرآورده‌های دامی.
 3. پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.
 4. فراهم کردن شرایط ورود به بازارهای جهانی، توسعه پایدار و سرمایه گذاری در بخش دام.
 5. اجرای الزامات، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی سازمان‌های بین المللی مرتبط.